ځوانانو ته د واده لارښوونه

واده يوه داسې پروسه ده چې د هغې د اړونده پرنسيپونو په عملي کولو سره په يوه ټولنه کې په ديني لحاظ ناروا او په کلتوري لحاظ نا منل شوې ناستې ولاړي او يو شمير نور خصوصي کړه وړه په روا او ټولني ته د قبول وړ ګرځي.

SKU: BW-1003030
Category:
book-author

format

, ,

Customer Reviews

1-5 of 1 review

  • Amber Jones

    Such an incredibly complex story! I had to buy it because there was a waiting list of 30+ at the local library for this book. Thrilled that I made the purchase

    September 1, 2020

Write a Review

Your email address will not be published.