ژړلیدلي اوښکه

By (author)Nora Roberts

؋ 78؋ 99

1 in stock

 په ژوند کې د خوښېوو تر څنګ کړاوونه هم شتون لري چې له ټولو انسانانو سره پېښېږي، خو دا چې زمونږ په ټولنه کې بدو دودونو ځاي نیولی نو زمونږ ټولنه د خوښېوو په نسبت له کړاوونه سره ډېره مخ ده چې له هغو بدو دودونو څخه یي یو هم د ٙو . لور دود دی ٙو خاورو لور هغه نوم دی چې د ډېرو خلکو آرمانونه یي له سره یو کړي دي او زمونږ ځوانان یي مهاجرت ته اړ کړي دي. زه هم له ډېر وخت نه راپه دې خوا په دې لټه کې وم چې د ټولنې ځیني بد دودونه انځور کړم تر څو په راتلونکي کې د داسې بدو دودونو مخه ونیول شي، ددې دودونو له منځه وړل د ټولنې د پرمختګ سبب کیږي.

book-author

format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ژړلیدلي اوښکه”

Your email address will not be published.