د افغانستان د نصاب کتابونه

لمړۍ ټولګیدویم ټولګیدریم ټولګیڅلورم ټولګیپنځم ټولګیشپږم ټولګی
دیني علومدیني علومدیني علومدیني علومدیني علومدیني علوم
ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
مهارتونهمهارتونهمهارتونهټولنیز لوستونهټولنیز لوستونهټولنیز لوستونه
د رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنر
حسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خط
پښتوپښتوپښتوپښتوپښتوپښتو
قرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریم
   دریدریدری
   ساینسساینسساینس
   انګلیسیانګلیسیانګلیسی
اووم ټولګیاتم ټولګینهم ټولګیلسم ټولګییوولسم ټولګیدوولسم ټولګی
دیني علومدیني علومدیني علوماسلامي ښوونهاسلامي ښوونهاسلامي ښوونه
ریاضيریاضيریاضيریاضيریاضيریاضي
حرفهحرفهحرفهكمپيوټركمپيوټركمپيوټر
هنرهنرهنر   
عربيعربيعربيجيولوژي  
دريدريدريدريدريدري
تجویدتجویدتجویدتفسیرتفسیرتفسیر
بیولوژيبیولوژيبیولوژيبیولوژيبیولوژيبیولوژي
پښتوپښتوپښتوپښتوپښتوپښتو
جغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیه
تاریختاریختاریختاریختاریختاریخ
فزیکفزیکفزیکفزیکفزیکفزیک
کیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیا
هېواد پالنههیواد پالنههېواد پالنه   
مدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړې
انګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسي

د تعلیمي نصاب نوي کتابونه د لمړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پورې

لومړۍ ټولګیدویم ټولګیدریم ټولګی
پښتوپښتوپښتو
مشق او تمرینمشق او تمرینمشق او تمرین
د ښوونکي لارښودد ښوونکي لارښودد ښوونکي لارښود
د زده کوونکو ارزونېد زده کوونکو ارزونېد زده کوونکو ارزونې

د دریمې ژبې کتابونه

لمړۍ ټولګیدویم ټولګیدریم ټولګیڅلورم ټولګیپنځم ټولګیشپږم ټولګی
ازبکیازبکیازبکیازبکیازبکیازبکی
بلوچیبلوچیبلوچیبلوچیبلوچیبلوچی
پشه‌ییپشه‌ییپشه‌ییپشه‌ییپشه‌ییپشه‌یی
      
      
اووم ټولګیاتم ټولګینهم ټولګیلسم ټولګییوولسم ټولګیدوولسم ټولګی
ازبکیازبکیازبکی   
بلوچیبلوچیبلوچی   
پشه‌ییپشه‌ییپشه‌یی   
      
      

دلوستلو کمکي کتابونه

لمړۍ ټولګیدویم ټولګیدریم ټولګی
لمړۍ سمستر دویم سمسترلمړۍ سمستردویم سمسترلمړۍ سمستردویم سمستر
لمړۍ سویه لمړۍ سویه لمړۍ سویهلمړۍ سویهلمړۍ سویه لمړۍ سویه
د کورنۍ غړیخوږې خبرېد مشرانو حقونهپروخت پابنديپوههافغانۍ
د هلال لالاد اور خطرونه د مور او پلار حقونهسلام اچولد ګاونډي حقونهد غزني لرغونی ښار
زمونږ ښوونځید اور ګټېقناعتښوونځیزموږ پیغمبر صناپاک خواړه
ښوونځيد ښاپرۍ کتابوزر ماتی طوطيلوبېزموږ خوږ پیغمبر صواکسین
بلال او بلبلد کار شوقوزه او آسواکسین کولسبق د ټولو حق دیورزش
 ګلان نه شکوو  ښه زده کوونکییو بل سره مرسته
 ملګرتیا  ښه ګاونډیان 
    ښه ملګري 
      
دویمه سویه  دويمه سویه  دویمه سویه دویمه سویهدویمه سویه دویمه سویه 
پاکوالید ځنګل ساتنهاشربې ځایه وېرهپلارد ځان پاک ساتل
د بابا آسد خبرو ادبونه د چاپیریال پاکوالیجومات د عبادت ځایبی پرواييد میوند ملالۍ
سپمازغم څه ته واييد سترګو ساتنهد وخت ارزښتبي احتیاطيزعفران 
ښه زده کوونکيزلزلهد شاتو مچۍدوستي و ملګرتیاد اجمل عینکېشنه خونه
آسزیار ایستلد مشرانو لارښوونېدوستيدرناویعامه شتمني
زده کړهښکلی خطګډ کارله کورنۍ سره مرستهسولهلاسي صنایع
 کوښښمار او پیشومرسته د دویم ټولګیکتابتونمعلول او تعلیم
 لیلا کتاب لولينېکي کورنی اقتصاد 
 امانت ساتنه  مور 
دریمه سویه دریمه سویه  دریمه سویهدریمه سویه دریمه سویهدریمه سویه
پاکیپاکې مېوېپاکوالید جمال ناروغياوبه د ژوند اړتیااډیسن او برېښنا
پرکتابونو پامد سارا ښوونځید کوترې بچیبښنهپر ځان باوربرېښنا
د انارو باغلوبېد کور پاکوالی د جومات ادبونهد پسرلي ترانهد اوبو بندونه
د کتابونو ساتلننګرهار کی لوبېزموږ ښوونکيد ماین خطرونهد لاسونو مینځلد پیستې ځنګلونه
روغتیا ښوونکیمعلول سره مرستهکثافاتملي شتمني
شنه ونه  ماشومانموږک او ګیدړهمهربان پلارد وطن مینه
مکتب مرسته شعرورک شوی قلم   
مینا او اېمل ولاړې اوبهبلال او پیشو  

همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر کتاب های درسی زبان دری را دانلود کنید