جاذب او اغېزمن شخصيت

د اروا پوهنې له مخې څنګه اغیزمن او تاثیرناک شخصیت چي پداسې حال کې چي جذاب و، جوړ کړو، پدې کتاب کې ولولی او دزه کړئ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جاذب او اغېزمن شخصيت”

Your email address will not be published. Required fields are marked *