جان سټوراټ مل په ۹۰ دقیقو کې

جان سټوراټ مل په ۹۰ دقیقو کې اثر موضوع فلسفه ده او تاسې به دې د لیبرالیزم (د ازادۍ فلسفه)، امپیرسیزم (د تجربې فلسفه) او یوټلیزم (د ګټورتوب یا نیکمرغۍ فلسفه) په اړه په دې کتابګوټي کې مالومات ترلاسه کړی او کولی شئ د چلویښت کاله په توپان کې اثر هم په څنګ کې ورسره مطاله کړئ

Total Downloads: 2218

Published on: February 11, 2023

Additional information

 Author

Paul Strathern

Translated by

Dr. Mohammad Hasan Kakar

Category

Political & Social

 Language

Pashto

Size & Pages

2.16 & 91 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جان سټوراټ مل په ۹۰ دقیقو کې”

Your email address will not be published. Required fields are marked *