دواده لومړۍ لس شپې

(2 customer reviews)

نویو ځوانانو ته د واده اولو لس شپو په آړه اهمې خبرې، ستاسو د پوښتنو ځوابونه، او نور اړوند مهمې مسلو حلارې

2 reviews for دواده لومړۍ لس شپې

  1. Basir rahman

    ښکلی ویب سایټ دی.

  2. Rokhan Afghan

    ښایسته مغلومات

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *