د افغانستان د جهاد داستان

د افغانستان د جهاد داستان کتاب ولولئ چې خپل دوښمنان وپېژنئ!  څنګه يي ګران افغانستان د افغانانو په وينو وملبوو، زموږ له صداقت نه دښمن څنګه ګټه پورته کړې، موږ ته دښمنان په کومو
جامو کې راغيل او موږ يې په خپلو کې وژيل يو. دا ټولې کيسې درته د افغانانو سر دښمن کرنل امام خپله دې کتاب کې ليکيل دي

Total Downloads: 2343

Published on: February 23, 2023

Additional information

Author

احمد رضوان تارړ

Translated by

کرنل امام

Book Type

PDF

Language

Pashto

Size

846 KBs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د افغانستان د جهاد داستان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *