د بهلول نصحتونه

د وخت مشهور نابغه لیوني د یو څو نصحیتونه ولولئ

Additional information

Language

Pashto

Size

516.78 KB

Type

PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د بهلول نصحتونه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *