د تنفسي سيستم اناټومي او فزيالوژي

دا هم یو د پښتو کتابونو څخه بل کتاب  دی چي د تنفسي سيستم اناټومي او فزيالوژي معلومات پکې راټول کړل شوي دی

Additional information

Prepared by

شهاب ژمن

Book Type

PDF

Language

Pashto

Size

2.27 MBs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د تنفسي سيستم اناټومي او فزيالوژي”

Your email address will not be published. Required fields are marked *