د حقارت غوټه

د روزنې تېروتنې له زاړه نسله نوي نسل ته لیږدیږي، پدې کتاب که به تاسو ته هغه تېر وتنې او د تحقیر ډکې کړنې د هندارې په څېر در معلومې شي

Total Downloads: 2300

Published on: September 21, 2022

Additional information

Author

Dr. Mahmood Mansoor

Translated by

Dr. Muhib Zhgam

Language

Pashto

File Type

PDF

File Size & Pages

803 KB & 118 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د حقارت غوټه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *