د قرآن تجوید

تجويد په لغت کې تحسين )ښه او ښايسته کولو( ته وايي په اصطالح کې عبارت دی له اداء کولو د هر توري )حرف( پخپل مخرج )ځای د اداء( کې، د آدابو او صفاتو له مراعاتولو سره

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د قرآن تجوید”

Your email address will not be published. Required fields are marked *