د قرآن تجوید

تجويد په لغت کې تحسين )ښه او ښايسته کولو( ته وايي په اصطالح کې عبارت دی له اداء کولو د هر توري )حرف( پخپل مخرج )ځای د اداء( کې، د آدابو او صفاتو له مراعاتولو سره

Total Downloads: 2418

Published on: January 26, 2023

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د قرآن تجوید”

Your email address will not be published. Required fields are marked *