د مجاهیدینو خپلمنځي جګړې

د حکمتیار او مسعود تر منځ ستونزې او جګړې، د ډاکټر نجیب الله او احمدشاه مسعود و‌ژنه، د کابل جګړې، خلقیان له حکمتیار او پرچمیان له مسعود سره، د شورای نظار او روسانو ترمنځ تړون، د شمال ټلولوالې او امریکایانو ملګرتیا، د حکمتیار صدارت او د استاد رباني حکومت، د طالبانو پيدایښت او کابل نیول او ډېر نور مسایل

Additional information

Author

Eng Mohammad Nazar Motmaen

Language

Pashto

File Size

3.44 MB

File Type

PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د مجاهیدینو خپلمنځي جګړې”

Your email address will not be published. Required fields are marked *