د کار قانون

پدې کتاب کې د هیواد په دواړو رسمي ژبو چي پښتو او دري ده، د  قانونو هراړخیز معلومات پکې نشر شوي دي؛ چي بالخصوص د افغانستان وګړو لپار یې لوستلو اړین دي

Total Downloads: 285

Published on: September 19, 2022

Additional information

Published by

Ministry of Justice

Langauges

Pashto & Dari

Files Size & Type

151 Pages, 755KB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د کار قانون”

Your email address will not be published. Required fields are marked *