د یوې دقیقې مدير

د يوي دقيقي مدير کتاب دوو آمریکايي لیکوالو لیکلي لی او د یوې کیسې بڼه لري چي یو ځوان کرکټر ګرځي، مدریانو او کارکوونکو سره مرکې کوي او د مدیریت اصول تدرې زده کوي

Additional information

Trasnlated by

میر احمد یاد

Book Type

PDF

Language

Pashto

Size

1.01 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د یوې دقیقې مدير”

Your email address will not be published. Required fields are marked *