د یوې دقیقې مدير

د يوي دقيقي مدير کتاب دوو آمریکايي لیکوالو لیکلي لی او د یوې کیسې بڼه لري چي یو ځوان کرکټر ګرځي، مدریانو او کارکوونکو سره مرکې کوي او د مدیریت اصول تدرې زده کوي

Total Downloads: 2311

Published on: February 19, 2023

Additional information

Trasnlated by

میر احمد یاد

Book Type

PDF

 Language

Pashto

 Size

1.01 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د یوې دقیقې مدير”

Your email address will not be published. Required fields are marked *