زه د ډګروال اسد لور یم

دا ناول د ښاغلي محمد نعیم وردګ اثر دی چي د نني دور په نړیوال جال کې خواره زیات پلټل شوی او لوستل شوی ناول دی

Additional information

Author

Mohammad Naem Wardak

Language

Pashto

Size

931 KB

Pages

107 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “زه د ډګروال اسد لور یم”

Your email address will not be published. Required fields are marked *