ستورو ته ناست یم له سیتاره سره

نومړي شعري ټولګه د سعید زابلی صاحب اثر دی چي یاد اثر کې زابلي صاحب په شعرونو حد کړی دی

Additional information

Author

سعید زابلی

Lanuage

پښتو

Type

PDF

Size

920 KB

Pages

159 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ستورو ته ناست یم له سیتاره سره”

Your email address will not be published. Required fields are marked *