سردار داود خان چا اوواژه؟

سردار محمد داؤود خان که هرڅه وو، خو هېڅ رښتونی افغان نه شي کولای د هغه په ولسپالنې او هېوادپالنې کې شک او شوپیان ولري

Total Downloads: 2363

Published on: November 24, 2022

Additional information

Translated by

Rahmat Ullah Arya

Type

PDF

Size

2.26 MBs

Pages

250 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سردار داود خان چا اوواژه؟”

Your email address will not be published. Required fields are marked *