د سي آي آې پټې جګړې (ویتنام – افغانستان)

دا کتاب د ډالۍ وي هغه نسل ته چې د څارګرو ادارو په درز غوبل کې راپورته شوی، هر څه ترې لوټل شوي، او راتلونکې د همدوی په هوښیارۍ او اراده پورې تړلې ده چې : د پردیو لوبو پېشمرګان کیږي او که د هغوی پر خلاف دریږي

Additional information

Author

Peter

Translated by

M. Zubair Shafiqi

Language

Pashto

File Size

1.42 MB

File Type

PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د سي آي آې پټې جګړې (ویتنام – افغانستان)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *