عالي نرسنګ سوالونو او ځوابونه

  دا هم یو د پښتو کتابونو څخه بل کتاب  دی چي د علي نریسنګ څلور ځوابه  سوالونه او ځوابونه پکې راټول کړل شوي دی

Additional information

Published by

د مشرقي زون خصوصي انسټیټیوټونو اتحادیه

Book Type

PDF

Language

Pashto

Size

3.68 MBs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “عالي نرسنګ سوالونو او ځوابونه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *