پاڼه ورژېده – ناول

پښتو کتابتون – د پاڼه ورژېده – ناول  کیسه د ژوند د پاڼې ده چي څرنګه د وحشتونو توندو سیلیو ورژوله، دغه کیسه د اوښکو او سلګیو په ژبه د ژوند له یوې تیارې خونې څخه  راپورته شوي فریادونه دي چې زړونه لړزوي او بیواکه د اوښکو بندونه نړوي

Total Downloads: 2658

Published on: March 25, 2024

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پاڼه ورژېده – ناول”

Your email address will not be published. Required fields are marked *