کک او زرینه

د ساکستان د ویاړلو اتلانو ملکې زرینې او پهلوان کک پر مېنه بیا اوبه ډنډ شوې. هغوی پېړۍ پېړۍ پخوا د هېلمند سیند پر ناموس ننګ وکړ او موږ نن دا ناموس راخوندي کړ. کمال خان بند پرانیسته دې بختوره شي او دا هم زموږ ډالۍ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کک او زرینه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *