کیسه ګۍ

کیسه ګۍ د کیسه ییز ادب د اړوندو آثارو لټون کوونکو ته په زړه پورې کتاب دی، په لوستلو یې مو آدبي تنده خړوبيدلی شي

Additional information

Author

Abudllah Ilham Jamalzai

Language

Pashto

Type

PDF

Size

626 KB

Pages

41 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کیسه ګۍ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *